244.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για ενίσχυση της έρευνας και της κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης του υδρογόνου

244.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για ενίσχυση της έρευνας και της κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης του υδρογόνου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

244.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για ενίσχυση της έρευνας και της κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης του υδρογόνου

244.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για ενίσχυση της έρευνας και της κατάρτισης στον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης του υδρογόνου

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο «Χρηματοδότηση των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ της 14ης Μαρτίου 2023.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 244.000 ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην χρηματοδότηση των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η χρηματοδότηση αυτή αφορά:

1) Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, το οποίο λειτουργεί ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο και στοχεύει στην παροχή ανώτατης εκπαίδευσης και στην κατάρτιση πλήρως εξειδικευμένων επιστημόνων που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ασφαλούς χρήσης του υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς.

2) Σε τρεις (3) διδακτορικές διατριβές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, δύο εκ των προτεινόμενων διδακτορικών διατριβών προβλέπουν την εκμετάλλευση του εκπεμπόμενου CO2 από αέρια καύσης λιγνιτικών μονάδων που θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε λειτουργία.

Η τρίτη διδακτορική διατριβή η οποία προτείνεται, αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής Η2 και συγκεκριμένα μέσω της καταλυτικής αναμόρφωσης του βιοελαίου παρουσία ατμού.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής μέσα από την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων σπουδών, είναι η συμβολή στη δίκαιη μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τα ορυκτά καύσιμα σε μια οικονομία που θα βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής και χρήσης πράσινου υδρογόνου και θα δημιουργήσει για την περιοχή νέα δεδομένα περιβαλλοντικά και νέους στόχους κλιματικούς και ενεργειακούς.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις και προοπτικές εγκατάστασης στην περιοχή μας εταιρειών, των οποίων ο κύκλος εργασιών σχετίζεται άμεσα με τις διεργασίες παραγωγής και αξιοποίησης υδρογόνου και στην απόκτηση τεχνογνωσίας και δημιουργίας εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού.

Τέλος, με τον τρόπο αυτό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενισχύεται περαιτέρω μέσω παραγωγής υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.