Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Δ/νσης Διοίκησης (2022)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Δ/νσης Διοίκησης (2022)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 26.034,80 €, συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά θέματα θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε Έδρας στο τηλ. 2461351210.

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.

Σε περίπτωση που κάποιο είδος κριθεί ελλαττωματικό ή ακατάλληλο ο υποψήφιος οφείλει να το αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα άμεσα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 21/11/2022 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν

1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς.

2. Φορολογική Ενημερότητα

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης για το φυσικό πρόσωπο.

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

  • Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Δ/νσης Διοίκησης (2022) (pdf) και
  • Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (docx)

 

diakirixi-2022-promitheia-elastikon-kozani-pdm