Αμπελοφυτεύσεις

Διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2023

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2023

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών ότι η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2933/327864/22-11-2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5422) στην οποία καθορίζονται:

Διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2023

η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ. 1 και 2, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι ένας μήνας με αρχική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2022 και καταληκτική ημερομηνία την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης και την αποφυγή προβλημάτων κατά την εφαρμογή του καθεστώτος τα προηγούμενα έτη, υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής αιτήσεων νέων φυτεύσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταγράφεται στη φόρμα: «προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Φυσικό Πρόσωπο»

Σημειώνεται ότι το πεδίο ΑΦΜ είναι προσυμπληρωμένο, μετά την είσοδο του ενδιαφερομένου στην εφαρμογή με τους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί για χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Για την περίπτωση αιτούντα νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του νομικού προσώπου που αντιστοιχεί στην επωνυμία του και προσυμπληρώνεται το ΑΦΜ του στη φόρμα:

«προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Νομικό Πρόσωπο». 1 Αρ. Πρωτ: 3295/326424 ΠΡΟΣ: όπως Π.Δ.

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας «Στοιχεία Νομικού προσώπου» συμπληρώνεται η φόρμα «Στοιχεία Επικεφαλή Νομικού Προσώπου», στην οποία απαιτείται η καταχώρηση του ΑΦΜ του επικεφαλή (δεν προσυμπληρώνεται κατά τη σύνδεση με τους κωδικούς του αιτούντα παραγωγού).

Τα στοιχεία του επικεφαλή νομικού προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο, κατά την επιβεβαίωση του κριτηρίου «νεοεισερχομένου νομικού προσώπου».

Η χαρτογράφηση των τεμαχίων, ο εντοπισμός τους και η αυτόματη απόδοση χαρτογραφικού κωδικού, πραγματοποιείται από τις ΔΑΟΚ μέσω του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών ΑΔΕΙΕΣ – εφαρμογή παράλληλα με το Αμπελουργικό Μητρώο, που διασυνδέεται με το υποστηρικτικό περιβάλλον αξιολόγησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται οι συντεταγμένες (Χ,Υ), σε ΕΓΣΑ’87, της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε τεμαχίου προς αδειοδότηση.

Δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση συντεταγμένων άλλων συστημάτων όπως (φ, λ) γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, κλπ.. Τα τεμάχια που εντοπίζονται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, από την Περιφερειακή Ενότητα της αίτησης αξιολογούνται με τα κριτήρια της Περιφέρειας ή της ομάδας Περιφερειών που εντοπίζονται.

Παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2461351166 κ. Μπατιάνη Ευθύμιο.

Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας

ΠΕ Κοζάνης

Γαρούφος Παναγιώτης