Μετατάξεις

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (17-11-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (17-11-2020)

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (17-11-2020)
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 1031/03-11-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη, Θέση, Έναρξη, Προθεσμία

Ref. No.: S5/2020, Scientific Programme Manager, Το συντομότερο δυνατό, 06.12.2020

Ref. No.: S7/2020, Special Adviser on Digital Development, 01/01 /2021, 06.12.2020

Ref. No.: S9/2020, Scientific Programme Manager, Το συντομότερο δυνατό, 06.12.2020

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τις θέσεις S5 και S9 έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

 

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓ0Δ46ΜΤΛ6-94Ω)

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης.

 

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (17-11-2020)
 
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 1031/03-11-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

 

Προκήρυξη, Θέση, Έναρξη, Προθεσμία

Ref. No.: S5/2020, Scientific Programme Manager, Το συντομότερο δυνατό, 06.12.2020

Ref. No.: S7/2020, Special Adviser on Digital Development, 01/01 /2021, 06.12.2020

Ref. No.: S9/2020, Scientific Programme Manager, Το συντομότερο δυνατό, 06.12.2020

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τις θέσεις S5 και S9 έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

 

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓ0Δ46ΜΤΛ6-94Ω)