Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου στον εξωτερικό χώρο του Νηπιαγωγείου περιοχής Αγίου Αθανασίου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

με προϋπολογισμό 12.551,94 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 10.204,83 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕκαι απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 29 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»