Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: “Αποπεράτωση βοηθητικού κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»

με προϋπολογισμό 36.700,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 29.737,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 5 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»