Κουνούπια

Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης έργου εντομολογικής επιτήρησης 2021 στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης έργου εντομολογικής επιτήρησης 2021 στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 59.710,00€ άνευ ΦΠΑ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της χώρας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός», το άρθρο 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», το άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων», και λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό ΓΛΣ/ΚΑΕ 61.03.05 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της αναθέτουσας αρχής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τοποθέτηση προκαθορισμένου αριθμού παγίδων σύλληψης ενηλίκων κουνουπιών σε προεπιλεχθέντα σημεία μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης για το σύνολο των έργων ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ άνευ ΦΠΑ (59.710,00€), ήτοι 74.040,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90700000-4.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:

– Για τις περιοχές όπου προβλέπονται συνολικά 11 δειγματοληψίες ανά παγίδα (βλ. Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι):

από την 01/06/2021 και λήγει την 15/11/2021 ή έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των έντεκα δειγματοληψιών ανά παγίδα,

– Για τις περιοχές όπου προβλέπονται συνολικά 6 δειγματοληψίες ανά παγίδα (9 νησιά, βλ. Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι):

από την 01/06/2021 και λήγει την 30/11/2021 ή έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των έξι δειγματοληψιών ανά παγίδα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα (ήτοι, ανά περιφερειακή ενότητα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης, αλλά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα.

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που αφορούν μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ενός τμήματος. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που υπερβαίνουν τη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ή/και την επιμέρους εκτιμώμενη αξία των τμημάτων.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η υποβολή της προσφοράς είναι δυνατή έως 12/05/2021 και έως ώρα 15:00, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 2.4.2.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, την 13/05/2021 και ώρα 12:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123, Αττική.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση https://eody.gov.gr.

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης έργου εντομολογικής επιτήρησης 2021 στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης και πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (με ΑΔΑ: 672Θ46ΜΗΨ5-Ρ07)

Για την Π.Ε. Κοζάνης