Πρατήρια καυσίμων Π.Ε. Κοζάνης

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης θερινής περιόδου 2021 κατά τις Κυριακές και αργίες (1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης θερινής περιόδου 2021 κατά τις Κυριακές και αργίες (1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αριθμ. οικ.8909/362 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 46 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) περί Ρύθμισης Θεμάτων Εργασίας κλπ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02-10-2002) περί οργάνωσης της Αγοράς Πετρελαιοειδών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

7. Το υπ’ αριθμ. Οικ. 52257/14-4-2021 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με τον αριθμό των εγκατεστημένων αυτόματων πωλητών στα πρατήρια καυσίμων.

8. Το υπ’ αριθμ. 52257/21-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης με τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αυτόματους πωλητές.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 52258/14-4-2021 πρόσκληση μας προς το Σωματείο Βενζινοπωλών Νομού Κοζάνης, για την έγγραφη κατάθεση των απόψεων περί του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων θερινής περιόδου από 1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

10. Το από 14-4-2021 έγγραφο του Σωματείου Βενζινοπωλών Νομού Κοζάνης με την πρόταση τους για το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων για τη θερινή περίοδο από 1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

11. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες των πρατηρίων  καυσίμων στην πόλη της Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας και στους οδικούς άξονες Κοζάνης – Κρόκου, Κοζάνης – Αιανής, Κοζάνης – Σιάτιστας, Σιάτιστας – Πενταλόφου, Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης – Λάρισας για την περίοδο από 1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 (θερινής περιόδου) όπως αναφέρεται στους παρακάτω Πίνακες.

Οι εν λόγω Πίνακες καθορίζουν την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται ως εξής:

από 06:00 π.μ. έως και 10:30μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021).

Διευκρινίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι:

  • να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, λειτουργίας Κυριακών και αργιών.
  • να διαθέσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Τμήματα της Τροχαίας ή στην άμεσο δράση (100) σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κληθούν.

Σε περίπτωση μη τήρησης της εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, επιβάλλεται στους παραβάτες το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Ν.4062/2012.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Το Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης θερινής περιόδου 2021 κατά τις Κυριακές και αργίες (1η Μαΐου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021) με ΑΔΑ: 6ΣΟ17ΛΨ-ΜΙΛ