Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025»

CPV 90922000-6

Αρ. Διακ. 2/2023

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 1852566)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο χώρο του διαγωνισμού ή άλλη διεύθυνση

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9471 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση δέσμευσης με αρ. πρωτ.  8511/17-01-2023 (ΑΔΑΜ23REQ012034852, ΑΔΑ ΨΦΧΡ7ΛΨ-ΞΜΖ) για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 535 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Ενώ για τα έτη 2024, 2025 έγινε η με αριθμό 207040/29-12-2022 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης, ΑΔΑ ΩΧΧΠ7ΛΨ-84Ι, 23REQ012034926)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ54100002, ΣΑΕΠ 541)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ετών 2023-2025» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Περιοχή εφαρμογής:

Το έργο θα αναπτυχθεί στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περιοχή εφαρμογής του έργου αποτελεί το αστικό, περιαστικό/αγροτικό, και φυσικό σύστημα του συνόλου των 13  Δήμων της Περιφέρειας, με έμφαση στα παραλίμνια & παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα.

Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα όχλησης από κουνούπια.

Πέραν της  μείωσης της όχλησης για τους κατοίκους και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης κατοίκων της περιοχής, το έργο αναμένεται να προσφέρει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και κύρια στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, απέναντι σε ασθένειες όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκειος πυρετός κ.ά. μεταδιδόμενες από τα κουνούπια.

Μέγεθος έργου

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις – διάρκειας περί τους επτά (7) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών Απρίλιος – Οκτώβριος).

Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, μετά από κατά προσέγγιση αξιολόγηση, στις παρακάτω θέσεις:

Άνω των 200.000 στρεμμάτων εκτεταμένων υγροτοπικών συστημάτων.

Κανάλια και ρέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις υποδοχής λυμάτων.

Διάσπαρτες εστίες στο περιαστικό, αστικό και φυσικό σύστημα.

Περιαστικό σύστημα: παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές, ρέματα, εστίες αγροτικού συστήματος (αποστραγγιστικά – αρδευτικά κανάλια), χώροι απόθεσης απορριμμάτων, εναποθέσεις λυμάτων, εκτάσεις κτηνοτροφικής γης που πλημμυρίζουν για τη βελτίωση της χαρτονομής, απόβλητα εγκαταστάσεων σταυλισμού, εγκαταστάσεις βιολογικών  καθαρισμών, πλημμυρισμένες χέρσες εκτάσεις.

αστική ζώνη: αποχετευτικό σύστημα (ανοικτά αποχετευτικά αυλάκια, σχάρες ομβρίων υδάτων), διάφορες μικροεστίες (λακούβες, δεξαμενές, ποτίστρες κ.α.)

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025 (pdf)

diakirixi2-2023-kounoupia-pdm