Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνονται  οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολή των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με την Τροποποίηση της υπ΄αριθμ:13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,Υπομέτρο 4.1: ¨Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις¨, Δράση 4.1.1 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και Δράση 4.1.3 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση  ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ (ΦΕΚ 4543 Β΄).

ΦΕΚ 1136 Β΄/28-03-2018 και ΑΔΑ: Ψ90Ε4653ΠΓ-9Ν5  

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Αίτηση στήριξης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο: https://www.ependyseis.gr συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείτε σε δύο στάδια:

Πρώτο Στάδιο: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης παίρνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της αίτησης.

Δεύτερο Στάδιο: Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος.

Ως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:

  • Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.
  • Για το δεύτερο στάδιο ορίζεται η 05/06/2018
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018

Η εγγραφή υποβολής της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ  του τόπου μόνιμης κατοικίας  του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΟΥΡΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ