Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνονται  οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολή των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με την Τροποποίηση της υπ΄αριθμ:13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,Υπομέτρο 4.1: ¨Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις¨, Δράση 4.1.1 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και Δράση 4.1.3 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση  ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ (ΦΕΚ 4543 Β΄).

ΦΕΚ 1136 Β΄/28-03-2018 και ΑΔΑ: Ψ90Ε4653ΠΓ-9Ν5  

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Αίτηση στήριξης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο: https://www.ependyseis.gr συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείτε σε δύο στάδια:

Πρώτο Στάδιο: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης παίρνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της αίτησης.

Δεύτερο Στάδιο: Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος.

Ως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:

  • Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.
  • Για το δεύτερο στάδιο ορίζεται η 05/06/2018
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018

Η εγγραφή υποβολής της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ  του τόπου μόνιμης κατοικίας  του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΟΥΡΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ