Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4509/2017 (Α’201), προβλέφθηκε η σύσταση περισσοτέρων Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, προκειμένου ακολούθως να συγκροτηθούν τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) για να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, έχουν ήδη συσταθεί και συγκροτηθεί δύο επιπλέον ΕΙ.Σ.Ε.Π., με τις αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.8797/02-03-2018 (Β’774), ΔΙΔΚ/Φ.38/9226/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΦΤ465ΧΘΨ-ΘΟΜ) και ΔΙΔΚ/Φ.38/10506/16-03-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΕΗ465ΧΘΨ-Ξ56) αποφάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, που προβλέπονται στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, έχουν ήδη παρέλθει,
2. έχουν ήδη συγκροτηθεί τα αρμόδια ΕΙ.Σ.Ε.Π. προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία επιλογής,
3. έχουν ήδη παρέλθει οι προθεσμίες για τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 7.δ του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να κοινοποιήσουν την παρούσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Επίσης, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να
αποστείλουν αμελλητί στη Γραμματεία του ΕΙ.Σ.Ε.Π. (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, όσες αιτήσεις υποψηφιότητας υπαλλήλων τους εκκρεμούν, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να αποστείλουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr τον τυχόν αριθμό των αιτήσεων υποψηφιότητας που, ενώ έχουν υποβληθεί στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, δεν έχουν ακόμα αποσταλεί στη Γραμματεία του ΕΙ.Σ.Ε.Π.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση/ Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Ο Γενικός Γραμματέας

Γρηγόριος Θεοδωράκης

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr, για κοινοποίηση της εγκυκλίου στους ΟΤΑ β΄ βαθμού.
Κοινοποίηση:
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., adedy@adedy.gr
Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
webupload@ydmed.gov.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή
«Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Για την Π.Ε. Κοζάνης