Κορωνοϊός Covid 19 - Ενημέρωση

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (Τροποποίηση 16-10-2020)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (Τροποποίηση 16-10-2020)

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (Τροποποίηση 16-10-2020)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) , όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») (Α΄133), όπως ισχύει.
  • Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α. «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4484).
  • Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ).
  • Το γεγονός ότι η Π.Ε. Κοζάνης τίθεται από 16-10-2020 έως 29-10-2020 στο Επίπεδο Συναγερμού κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου.
  • Την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 148000/14-10-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ως εξής:

  1. Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης (Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης), η οποία εντάσσεται στο πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο <<4>>:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.

β) Παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό (πάσης φύσεως) και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού.

γ) Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή εξ΄ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό ή χορήγηση ειδικής άδειας.

δ) Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

ε) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ υπαλλήλων.

  1. Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Καστοριάς, οι οποίες εντάσσονται στο υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.

β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου . Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος,  λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ΄ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

  1.  Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Φλώρινας, οι οποίες εντάσσονται στο μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο:

              α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό

  β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20 %, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου . Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης,  λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ΄ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού

δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ).

Επισημαίνεται ότι θα αποστέλλεται καθημερινά με email στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, ανά Π.Ε. και στον Εκτελεστικό Γραμματέα (info.egram@pdm.gov.gr), για όλες τις Π.Ε. και έδρα, ανά οργανική μονάδα (Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα), έως τις 08.30 π.μ.,  ονομαστική κατάσταση με τους υπαλλήλους,  από όπου θα προκύπτει ποιοι βρίσκονται στην υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, ποιοι εργάζονται με τηλεργασία και ποιοι απουσιάζουν με οποιουδήποτε είδους άδεια, καταγράφοντας το είδος της άδειας.

Η ως άνω κατάσταση θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διοίκησης (έδρας) για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και έδρας και στις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. για τις υπηρεσίες της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η παρούσα  ισχύει από την έκδοσή της έως και τις 29 Οκτωβρίου 2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Κασαπίδης