Μετατάξεις

Μετατάξεις Διοικητικού προσωπικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-1983, τ. Α’) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007, τ. Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/23-11-2007, τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

7xo946914k-t8v

7xo946914k-t8v