Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 170.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) περίπου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”. Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 5. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.
 7. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.
 10. Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 11. Το Ν. 4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
 12. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ74/Α) Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις -Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου κλπ»
 13. Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).
 15. Την αρίθμ. 12179/14 απόφαση (ΦΕΚ 1893/Β) απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
 16. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β711-8-2010] περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »
 17. Το Ν. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 18. Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007).
 19. Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α)

  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει

 20. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/04-09-2009 «Πληρωμή Δαπάνης Δημοσίευσης».
 21. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»
 22. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».
 23. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
 24. Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» προσαρμογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.
 25. Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
 26. Την αρίθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» .
 27. Την αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/Β)

  «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο».

 28. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών -εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 29. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης αρίθμ. α) αρίθμ.1494/91/05-01-2015 ποσού, 45.000,00 € στον ΚΑΕ 1512, β) αρίθμ. 1498/95/05-01-2015, ποσού 35.000,00 € ΚΑΕ 1511 και γ) αρίθμ. 2139/155/08-01-2015, ποσού 90.000,00 € ΚΑΕ 9471
 30. Την αρίθμ. 11/15 (ΑΔΑ 7Π6Θ7ΛΨ-ΑΔΚ). απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης δαπάνης ποσού 125.000,00 € για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και οχημάτων έργου της Π.Ε Κοζάνης και έγκριση δαπάνης ποσού 45.000,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης.
 31. Την αριθμ. 138/15 (ΑΔΑ 6ΛΕΛ7ΛΨ-ΧΛΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015.
 32. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τη μέρα παράδοσης του είδους (χωρίς ΦΠΑ) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00 Euro, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ τον διαγωνισμόγια την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015 (ΑΔΑ: ΩΛΝ77ΛΨ-ΧΛΟ)