Μετατάξεις

Μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Δέλτα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

1. Ο Δήμος Δέλτα, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δέλτα, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 57400 Σίνδος, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.
2. Η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 74 και 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 68 Ν. 4002/2011 καθώς και των άρθρων 33 και 35 Ν.4024/2011, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.

ΒΙΡΝΩ9Ι-Λ95