Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης;  8/2014  (ΑΔΑ: ΒΙΕ47ΛΨ-9Χ6)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής της μέχρι 31/12/2014, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται  στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 5.000,00 €. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο του έργου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194,  fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

Δ ακής Γεώργιος