Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

1. Αναθέτουσα αρχή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. Προϊστάμενη Αρχή: 

Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

3. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

Παραλαβή τευχών διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (kozani.pdm.gov.gr).

4. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ όπου θα κατατεθούν οι προσφορές:

Οδός : Δημοκρατίας 27, Κοζάνη

Ταχ.Κωδ. : 50100

e-mail : d.te@kozani.pdm.gov.gr

Τηλ. : 2461351208

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 27 – 5 -2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351208, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Αμπατζίδου Μαρία.

Αντικείμενο της Σύμβασης:

Αφορά στην εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με στόχο την προσαρμογή τους στις σύγχρονες προδιαγραφές για κτίρια Νοσοκομείων.

Τίτλος μελέτης: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κοζάνης»

6. Τόπος αντικειμένου μελέτης: ΚΟΖΑΝΗ

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1 στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξεων /βαθμίδων Α και άνω

2 στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων/βαθμίδων Β και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 120
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 005/1, 2020ΕΠ00510043 και με την ανάληψη δέσμευσης με αριθ.πρωτ.Α/Α 380 με ΑΔΑ: 6ΓΚ67ΛΨ-3ΕΥ απόφασης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ

13. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (kozani.pdm.gov.gr) και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια. Επίσης η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

Κοζάνη Μάιος 2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

  • Τα σχετικά έγγραφα για τη Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κοζάνης, βρίσκονται εδώ
  • Το ΤΕΥΔ (σε μορφή doc)
  • Τα σχέδια για τη Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Κοζάνης, βρίσκονται εδώ