Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265/Α, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».
 4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το “8.2.4. M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)” όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την με αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 1273/Β, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την με αρ. πρωτ. 13158/2017 YA, ΦΕΚ 4302/Β, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΦΕΚ 3322/Β/2016) όπως ισχύει κάθε φορά.
 8. Την με αρ. πρωτ. 13849/14.12.2017 ΥΑ, ΦΕΚ 4543/Β, με θέμα, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει κάθε φορά
 9. Την με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016, ΦΕΚ 3447/Β, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2017 (ΥΑ 13849/14.12.2017, ΦΕΚ 4543/Β).
 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων (Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου) των αρ. πρωτ. 12807/27-01-2020 και αρ. πρωτ. 12819/27-01-2020 Αποφάσεων του Περιφερειάρχη.
 12. Τις αιτήσεις υπαναχώρησης από τη Δράση 4.1.1 ή/και τη Δράση 4.1.3 που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 13. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τον Περιφερειάρχη.
 14. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 37.703.457,51 € σε βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, (ΠΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

Ένταξη πράξεων

 1. Την ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014 – 2020 των πράξεων που κρίθηκαν παραδεκτές σύμφωνα με την ΥΑ 13158/2017, ΦΕΚ 4302/Β/2017, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ΥΑ). Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και το «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 20 και οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 23 (εφεξής γνωμοδοτικές επιτροπές) της ΥΑ, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 2. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κατανέμεται, ανά δράση και κατηγορία δικαιούχων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανέρχεται συνολικά σε 37.703.457,51 €.
Δράση Φυσικά και νομικά πρόσωπα Συλλογικά σχήματα
4.1.1. 30.282.061,40 € 6.561.044,99 €
4.1.3 860.351,12 € 0,00 €

Άρθρο 2

Αναλυτική ενημέρωση του δικαιούχου για το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

 1. Το έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής απεικονίζεται συνοπτικά στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και αναλυτικά στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» (εφεξής «πορίσματα γνωμοδοτικών επιτροπών»). Τα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών βρίσκονται αναρτημένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο www.ependyseis.gr.
 2. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να συνδεθεί στο www.ependyseis.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτηση και στα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τις:
  • Επιλέξιμες δαπάνες και την ένταση ενίσχυσης.
  • Περικοπές στην επιλέξιμη δαπάνη εγκεκριμένων επενδύσεων.
  • Τυχόν απορρίψεις επενδύσεων.
  • Τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως έχουν τεθεί και πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση και πιστοποίηση των επενδύσεων ή κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης.

 

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του δικαιούχου

Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 13158/2017, ΦΕΚ 4302/Β/2017 και από την ΥΑ 13849/14.12.2017, ΦΕΚ 4543/Β/2017, (εφεξής «πρόσκληση») όπως αυτές τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν.

Επικουρικά και χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση γνώσης και τήρησης του θεσμικού πλαισίου αναφέρονται τα εξής:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να μην απολέσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ενώ τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να διατηρήσουν ως κύρια δραστηριότητα την γεωργοκτηνοτροφική ή την άσκηση της μελισσοκομίας εφόσον είναι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.1.
 2. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν να διατηρήσουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που αυτά υπάγονται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
 3. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων προσδιορίζονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 της ΥΑ. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έχει οριστεί η ημερομηνία οριστικής υποβολής του πρώτου σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες αν έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.
 4. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 11 της ΥΑ.
 5. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση παγίων και εξοπλισμού από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ.
 6. Οι προϋποθέσεις ως προς το εύλογο κόστος των επενδύσεων, ορίζονται στο άρθρο 13 της ΥΑ.
 7. Η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής καθώς και υποβολής αιτήματος ένταξης σε χρηματοδοτικά εργαλεία ορίζονται στο άρθρο 16 της ΥΑ.
 8. Η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 26 της ΥΑ και η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με την υποβολή τελικού αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 11 της πρόσκλησης.
 9. Η υποχρέωση κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής ανάρτησης πινακίδας στον χώρο πραγματοποίησης των εργασιών και παραμονής της μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 7 της ΥΑ.
 10. Ο μέγιστος αριθμός των αιτημάτων πληρωμής, τα όρια στο αιτούμενο ποσό τους ως προς το συνολικά επιλέξιμο ποσό και ο τρόπος υποβολής τους, ορίζονται στο άρθρο 26 της ΥΑ.
 11. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος πληρωμής ορίζονται στο παράρτημα 11 και στα άρθρα 26 και 30 της ΥΑ.
 12. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με οποιαδήποτε παρέκκλιση ή/και μεταβολή από τα εγκεκριμένα:
  • Στην παρούσα ένταξη πράξης,
  • Στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και
  • Στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης», ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στα άρθρα 25 και 26της ΥΑ. Για την αποδοχή της παρέκκλισης εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης και επιλεξιμότητας επενδύσεων στη δράση 4.1.1. ή/και στη δράση 4.1.3. Ειδικότερα εξετάζονται:
 1. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης και η ελαχίστη απαιτουμένη βαθμολογία (πάνω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα) όπως ορίζονται στα άρθρα 6 και 18 της ΥΑ αντίστοιχα.
 2. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων όπως ορίζεται στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 της ΥΑ και το εύλογο κόστος αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της ΥΑ.
 3. Η απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΥΑ.
 4. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση υφιστάμενου γεωργικού κτιρίου ή κατασκευής ή μηχανήματος ή εξοπλισμού ή φυτείας από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ.
 1. Η υποβολή προσφυγής στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων επί αιτήματος πληρωμής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999.
 2. Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ.
 3. Οι γενικές υποχρεώσεις των δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 35 της ΥΑ ενώ οι επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων ορίζονται στα άρθρα 36 και 38 της ΥΑ.

Άρθρο 4

Παρακολούθηση υλοποίησης

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του υπομέτρου 4.1. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επενδυτικού σχεδίου κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ΥΑ.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Η απόφασης με ΑΔΑ: 6Η2Μ7ΛΨ-6ΕΚ