Το φράγμα της Πραμόριτσας

Μελέτες Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων και Παρακολούθηση – Διαχείριση των φραγμάτων της Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με δύο εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης ζήτησε για τα φράγματα Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσας τα παρακάτω:

  1. Την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων λειτουργίας καθώς προβλέπεται:
    • Εκτέλεση των οργανομετρήσεων του φράγματος και οργάνωση σχετικών αρχείων
    • Έλεγχος λειτουργίας των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του φράγματος και η παρακολούθηση της εν γένει συμπεριφοράς και κατάστασης του έργου.

Οι στόχοι της παρακολούθησης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων αυτών είναι:

 

  • Η δημιουργία ιστορικού αρχείου συμπεριφοράς των φραγμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους φορείς διαχείρισης αυτών και
  • Η λήψη προληπτικών μέτρων σε περιπτώσεις παρατήρησης ασυνήθιστων γεγονότων.

Η χρονική διάρκεια είναι η διετία 2020-2021 και η χρηματοδότηση της δράσης θα είναι από το ΕΑΠ 2012-2016 με 234.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με φορέα υλοποίησης την ΑΝ.ΚΟ Α.Ε. και φορέα επίβλεψης την Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων την Π.Ε. Κοζάνης.

  1. Ολοκλήρωση σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων ΣΑΕΚ και ειδικότερα:

1.1. Εκπόνηση της μελέτης θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος.

1.2. Εκπόνηση της μελέτης διαχείρισης πλημμυρών κατάντη περιοχών ταμιευτήρα.

1.3. Εκπόνηση των μελετών διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων υποδοχής του πλημμυρικού κύματος.

1.4. Κατάρτιση του ΣΑΕΚ  σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα σχέδια προτύπων ΣΑΕΚ που θα έχουν εκδοθεί από την ΔΑΦ σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10

Η χρηματοδότηση τους προβλέπεται από τα ΕΑΠ 2012-2016 και ανέρχεται στις 203.556 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 245% και φορέα επίβλεψης την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Π.Ε. Κοζάνης εναρμονιζόμενη άμεσα με τις απαιτήσεις της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων, διεκπεραιώνει με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να είναι από τις πρώτες αρχές που θα πιστοποιήσουν τη λειτουργία των φραγμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μελέτες Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων και  Παρακολούθηση – Διαχείριση των φραγμάτων της Π.Ε. Κοζάνης