Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Αναργύρων

Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Αναργύρων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Εορδαίας που βρίσκεται στη διαδικασία μετεγκατάστασης, μετά από την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη και ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα εκκρίθηκε η μελέτη υποδομών στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο: «Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον νέου Κομάνου».

Στο άρθρο 28 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’/31-3-2011) προβλέπεται η μετεγκατάσταση του οικισμού Αναργύρων  με την απαλλοτρίωση του υφιστάμενου οικισμού.

Οι διαδικασίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετεγκατάστασης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών ως συνέχεια των παρακάτω αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν σε προηγούμενα στάδια ωρίμανσης του έργου:

  1. Οριοθέτηση – υπόδειξη ιδιωτικών οικοπέδων και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομίας.
  2. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικής οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  3. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εξωτερικής οδοποιίας.
  4. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  5. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  6. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  7. Εκπόνηση οριστικής μελέτης διευθέτησης ρεμάτων οικισμού και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ωριμότητα του έργου, ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται στα 24.980.000,00 €

Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω βασικές υποδομές του οικισμού που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα θα προσδιορισθούν ως ακολούθως:

  1. Δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης και οδοφωτισμού), από τον ΔΕΔΔΗΕ μετά από αίτημα του Δήμου Εορδαίας.

Ενδεικτικά προεκτιμάται δαπάνη ύψους 1.230.000,00 €.

  1. Τηλεπικοινωνιακά – ευρυζωνικά δίκτυα, από τον ΟΤΕ μετά από αίτημα του Δήμου Εορδαίας.

Ενδεικτικά προεκτιμάται δαπάνη ύψους 360.000,00 €.

  1. Τηλεθέρμανση νέου οικισμού Αναργύρων και Κομάνου, προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.230.600,00 €. Σχεδιάζεται η ωρίμανση του έργου μέσω ανεξάρτητης της παρούσας χρηματοδότησης της μελέτης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών,

ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Τσιούμαρης εισηγήθηκε

την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Άξονας 7:  Ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού – Τεχνική υποστήριξη και  δημοσιοποίηση

Μέτρο 7.1: Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού

Τίτλος Έργου: 

Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον νέου Κομάνου

Προϋπολογισμός (σε €): 529.953,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Προτείνων Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης
Φορέας Υλοποίησης:

  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Αναργύρων

Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Αναργύρων Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Αναργύρων