Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε.Π.Ε)

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε.Π.Ε)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε.Π.Ε)

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 25543/14-02-2024 αίτηση της ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε.Π.Ε με τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του υπ’ αριθμ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005)  Κανονισμού Αδειών:

  • Δ/νση Δραστηριότητας: Πτολεμαΐδα, Θέση Μουριά – Οπωρώνες
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας: Πτολεμαΐδα, Θέση Μουριά – Οπωρώνες , Τ.Κ. 50200
  • Α.Φ.Μ.: 998054416
  • Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.:  Φ18.7/3/4/109832/12-09-2023

κατατέθηκε στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προκειμένου να ανανεωθεί η Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ράλλης