Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες (9-2-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες (9-2-2024)

Σύμφωνα με το από 24-01-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΠΟΔΕ-Τμ Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων, γνωστοποιείται η αριθμ.2024-01-LD-14 AB-pa/23-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων με θέμα: «Vacancy of the of Educational Data Analyst at the “ Pedagogical Development” Unit in the Office of the Secretary-General as from 1st January 2024».

Επισημαίνεται ότι ο/η υπάλληλος που θα αποσπαστεί θα πρέπει να είναι κάτοχος συναφούς πανεπιστημιακού πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και των λοιπών προσόντων που περιγράφονται στην προκήρυξη, και να έχει μεταξύ άλλων τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (C1) της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Επίσης κατά την διάρκεια της απόσπασης του θα πρέπει να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται. Συνεπώς, για να υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας του ότι αυτή προτίθεται να τον αποσπάσει για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών ετών και ότι θα τον μισθοδοτεί κατά την διάρκεια της απόσπασής του.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eursc.eu/fr

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη με το συνημμένο υλικό της δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση euroschools@minedu.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία αποστολής την Πέμπτη 22
Φεβρουαρίου 2024.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες (9-2-2024), με ΑΔΑ: ΨΠ0Ψ46ΜΤΛ6-ΠΙΘ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στις Βρυξέλλες (9-2-2024)