Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χλιάπας Ιωάννης)

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χλιάπας Ιωάννης)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χλιάπας Ιωάννης)

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 25572/14-02-2024 αίτηση του κ. Χλιάπα Ιωάννη με τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του υπ’ αριθμ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005)  Κανονισμού Αδειών:

  • Δ/νση Δραστηριότητας: Λαρίσης 2, Κοζάνη
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας: Λαρίσης 2, Κοζάνη, Τ.Κ. 50132
  • Α.Φ.Μ.: 046449343
  • Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.: ΟΧΙ

κατατέθηκε αίτημα στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προκειμένου να ανανεωθεί η Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7-9-2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ράλλης