Δημιουργία - Έκδοση Λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων - Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι»

Δημιουργία – Έκδοση Λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων – Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Δημιουργία – Έκδοση Λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων – Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι»

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 1206/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΞΥ7ΛΨ-ΝΥΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων – Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι», που είχε πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2016.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η Δημιουργία – Έκδοση Λευκώματος «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων – Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι».

Στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΠΕ Κοζάνης συνέδριο με θέμα «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων – Μαρτυρίες και μαρτυρικοί τόποι» στο κτίριο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης.

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία και παραγωγή λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Το συγκεκριμένο λεύκωμα που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει στοιχεία από την τοπική μας Ιστορία, μαρτυρίες επιζώντων, ομιλίες και άγνωστες καταγραφές από ιστορικούς και επιστήμονες, φωτογραφικό υλικό και θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε εδώ (ΑΔΑ: 6Μ6Ο7ΛΨ-ΡΜ0)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209.

Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της υπηρεσίας που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας θα δίνονται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης στο τηλ. 2461351314 (e-mail: info@kozani.pdm.gov.gr)

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επιτυχής δημιουργία και έκδοση του λευκώματος θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος