Προκηρύξεις θέσεων

Διευκρίνιση επί της προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Διευκρίνιση επί της προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Διευκρίνιση επί της προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού

προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Επί της αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού
προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων,
Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου.

ΣΧΕΤ: α) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2638/98 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204 A’), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α’).

β) Η αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ 6ΣΛ84653ΠΩ-5Θ3).

Μετά την υποβολή στην Υπηρεσία μας, ερωτημάτων σχετικά με τα αναφερόμενα, στην παρ.1 του Κεφαλαίου Γ ́ της αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξης, «Ειδικά Προσόντα Διορισμού» που πρέπει να κατέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών μαθημάτων, διευκρινίζονται προς κάθε ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα:

«Η απαιτούμενη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Α’ τάξης Ε.Ν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού, κατά περίπτωση, με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2638/98 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204 A’), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α’), των οποίων ρητή αναφορά γίνεται στη συγκεκριμένη διάταξη του Κεφαλαίου Γ΄ «Ειδικά Προσόντα Διορισμού» της αριθμ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξης».

Το παρόν αναρτάται σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΧΓ4653ΠΩ-4Υ1)

Για την Π.Ε. Κοζάνης