Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Εκμίσθωση   Κυλικείου, του  Νέου Διοικητηρίου  Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
OXI ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

 

27/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου  Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην  Πτολεμαΐδα που βρίσκεται στην περιοχή Αγροκήπιο. Ο χώρος εγκατάστασης του κυλικείου αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κυλικείου εμβαδού 11,5 τ.μ  με αποθήκη.

           Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 242/1996 στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις, μισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές κ.λ.π. των ακινήτων και κινητών πραγμάτων της N.Α.
 2. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υγειονομική Διάταξη
 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-10) άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής όπως ισχύει
 1. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/ Α7 11-4-2012), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής επιτροπής
 2. το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ A’ 107/30.05.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
 4. Την Απόφαση 1909/16 ( ΑΔΑ : 7ΘΔΤ7ΛΨ-ΓΧΒ)  Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης  πλειοδοτικού  διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο  Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην  Πτολεμαΐδα που βρίσκεται στην περιοχή Αγροκήπιο. Ο χώρος εγκατάστασης του κυλικείου αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κυλικείου εμβαδού 11,5 τ.μ  με αποθήκη.

   Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι τρία  (3) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 21του Π.Δ 242/95 αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης. Η ημερομηνία και η ώρα της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί εγγράφως και έγκαιρα στους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά  ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκμετάλλευσης Κυλικείου ή Καφετέριας ή συναφούς δραστηριότητας που εδρεύουν στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς  θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και να περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

Υποβάλλεται δε στην κάτωθι διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 20)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

Τ.Κ.: 50131, ΚΟΖΑΝΗ

Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:

 • Τα στοιχεία του αποστολέα:

Πλήρης επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΤΚ, πολη

Τηλέφωνα, Fax.

 • Τον Αποδέκτη:
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 20)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

Τ.Κ.: 50131, ΚΟΖΑΝΗ

 • Την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
  «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»
 • Την ένδειξη: Αριθμός Διακήρυξης: 27/16

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή να κατατεθεί γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσo με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (ήτοι 300 ευρώ) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από το πέρας του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες που δεν πλειοδότησαν και στον πλειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης όπου και αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής του φακέλου προσφοράς, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής του φακέλου προσφοράς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτό.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Ειδικότερα για νομικά πρόσωπα:

Όλα τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

Οι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν, πρέπει να καταθέσουν σχετικό πιστοποιητικό εξουσιοδότησής τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες  υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.

 

Συνημμένα: η διακήρυξη σε μορφή doc και pdf