Διαγωνισμός

Διαγωνισμός αδιάθετων και νέων δρομολογίων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, της Π. Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2017-2018

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Α/Α 44466 ΕΣΗΔΗΣ – ΑΔΑ: Ψ9Θ37ΛΨ-ΓΟΨ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ 50100

Σημεία επαφής: α)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: +30 2461351193 , Τηλεομοιότυπος: +30 2461047209

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ωρολογά Ελένη

Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο: e.orologa@pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL)http://www.pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL)

http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής http://www.promitheus.gov.gr

Ι.2 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος έργου: Ανοικτός Διεθνής  Ηλεκτρονικός διαγωνισμός  αδιάθετων και νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακηρυξης  13/2017

II.1.2) Είδος σύμβασης, Εκτέλεση, Τόπος : Υπηρεσίες,  Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης                                                              

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά σε: Δημόσια σύμβαση

II.1.5) Αντικείμενο του έργου

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV) :

Κύριο αντικείμενο: 60130000

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις : Ναι

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Ναι (111  τμήματα)

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι

II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 811.870,72  ευρώ/ € (με Φ.Π.Α 1.006.719,72 ευρώ/€)

II.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης : ΝΑΙ

II.3)    Διάρκεια  σύμβασης : Από την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι την 30/06/2018.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1)     Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ι εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (50% για όλα τα  τμήματα  εκτός ΦΠΑ).   

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Δηλαδή 21/6/2018   

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 5% της κατακυρωθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ.

III.1.2)     Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών  είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται  η ΠΕ Κοζάνης.

III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης : Όχι

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:

Σύμφωνα με  τη διακήρυξη.

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  21/07/2017 και ώρα  16:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21/08/2017 και ώρα  16:00 μ.μ.

IV.3.6)     Γλώσσα : Ελληνική

IV.3.7)     Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες (από την αναφερόμενη  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών). Δηλαδή  21/5/2018

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

            Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 25/8/2017 και ώρα 10:00π.μ

Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υπέβαλαν προσφορές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)        Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.4.1)     Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

VI.4.3)     Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. : 20/7/2017

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                       

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ