Προκηρύξεις θέσεων

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π.4991/06-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία JB/sb/D-1357.1/2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, γνωστοποιείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων για την καταχώριση αιτήσεων πρόσληψης εξ ιδίας πρωτοβουλίας, που αφορά τους μελλοντικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Επίσης, επισυνάπτεται η απόφαση 438/2015 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ανωτέρω Επιτροπή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ (ΑΔΑ: 61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Εθνι-κοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π.4991/06-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία JB/sb/D-1357.1/2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, γνωστοποιείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων για την καταχώριση αιτήσεων πρόσληψης εξ ιδίας πρωτοβουλίας, που αφορά τους μελλοντικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Επίσης, επισυνάπτεται η απόφαση 438/2015 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ανωτέρω Επιτροπή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ (ΑΔΑ: 61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2)

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Εθνι κοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (24-7-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π.4991/06-07-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία JB/sb/D-1357.1/2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, γνωστοποιείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων για την καταχώριση αιτήσεων πρόσληψης εξ ιδίας πρωτοβουλίας, που αφορά τους μελλοντικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Επίσης, επισυνάπτεται η απόφαση 438/2015 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ανωτέρω Επιτροπή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ (ΑΔΑ: 61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2)