Διαγωνισμός

Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»

Εκτιμώμενης αξίας: 3.024.390,24 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), cpv:45215100-8 Υπηρεσίες κατασκευαστικές εργασίες υγείας που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.