Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σε εκτέλεση της απόφασης του Προέδρου του με αριθμ. 160/2019+, προκηρύσσει την πλήρωση με μετάταξη μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15, άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του ν.4590/2019.
2. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από το διορισμό η προηγούμενη μετάταξη.
Απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει, καθώς και:

-Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε HTML 5/CSS/JAVASCRIPT από έργα που έχουν υλοποιηθεί
– Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού από έργα που έχουν υλοποιηθεί
– Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων Oracle-11 ή Oracle-12 από έργα που έχουν υλοποιηθεί
– Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες διασύνδεσης εφαρμογών (Web Services) από έργα που έχουν υλοποιηθεί
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού & Λειτουργικής Υποστήριξης – Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (Ταχ. Δ/νση Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την 29-3-2019 και λήγει την 30-4-2019, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση μετάταξης
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) για την πιστότητα του περιεχομένου του
– αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:

α) Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και το είδος των καθηκόντων που άσκησαν, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους)
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, σύμφωνα με την κ.υ.α. με αριθμ. ΔΙΑΔΠ /Α/17854/10-07-2009 (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007) Οι αιτήσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Για την επιβεβαίωση της κοινοποίησης θα πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό αποδεικτικό, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ.
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Σε αυτούς δεν υπάγονται κατηγορίες υπαλλήλων από φορείς, στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, οι οποίες ορίζουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς (υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών, Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ).

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 – 15.30.

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, στην οριζόμενη προθεσμία, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην ανακοίνωση – πρόσκληση του ΝΣΚ με αριθμό 52972/2019+». Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ενημερωθούν αρμοδίως για το έργο της διοικητικής υπηρεσίας και ειδικότερα του Τμήματος Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων, επισκεπτόμενοι το κατάστημα αυτής – Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και την ιστοσελίδα www.nsk.gov.gr.

Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εισαχθεί στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr), ενώ θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Ν.Σ.Κ. www.nsk.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ., στα τηλέφωνα 2132121783, 2132121811 και 2103800938.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης (ΑΔΑ: 6ΟΑΩΟΡΡΕ-ΡΕΘ)