Διοικητηρίο της Π.Ε. Κοζάνης με πυροσβεστήρες

Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθμ 568/19 (ΑΔΑ: ΩΡΗΠ7ΛΨ-ΝΝ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της. Οι  τεχνικές περιγραφές αναφέρονται στο ακόλουθο παράρτημα 1 της παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται επίσης λεπτομερώς στο ακόλουθο παράρτημα 2 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 7.000,00€ (συμπ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι και τις 12-4-2019 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Δ.Μ, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη Τ.Κ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των πυροσβεστήρων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Σημείωση: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Βόμβα Πασχάλη στο τηλ 2461351495,

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης.

Ο  Αναπληρωτής

Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων, στο κτίριο και τα οχήματα παντός τύπου, οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για την κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς και την τήρηση των κανονισμών πυρασφαλείας.

 Κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Κοζάνης, στους υπάρχοντες πυροσβεστήρες του κτιρίου, διαπιστώθη ότι στο σύνολο τους, έχουν ξεπεράσει τα 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς πυρασφαλείας, όταν παρέρχονται 10 έτη, είναι υποχρεωτική η υδραυλική δοκιμή τους από πιστοποιημένο φορέα και μετέπειτα η αναγόμωσή τους σε περίπτωση επιτυχούς δοκιμής μόνο. Αν αποτύχει η δοκιμή τους είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Μετά από έρευνα στην ελεύθερη αγορά για το χρηματικό κόστος των άνωθεν ενεργειών (μεταφορά, δοκιμές, αναγομώσεις) των παλαιών, υπολογίσθηκε ότι αυτό προσεγγίζει ως δαπάνη την αγορά και προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για την κάλυψη των αναγκών πυρασφαλείας.

Τελικώς προτείνεται χάριν εύρυθμης λειτουργίας η απομάκρυνση των παλαιών και η αντικατάστασή τους από νέους πυροσβεστήρες.

Οι ποσότητες και τα είδη των πυροσβεστήρων που απαιτούνται προς τοποθέτηση, είναι

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΚΑΡΑΖ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 4
ΙΣΟΓΕΙΟ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 2
ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΚ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 4
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΕΚ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 2
ΑΝΩΘΕΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 1
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
3ος ΟΡΟΦΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
4ος ΟΡΟΦΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
5ος ΟΡΟΦΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 5
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG 1
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 1
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG 1
ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG 1
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 1
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG 1
ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΥΠΟΓΕΙΟY ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 1
ΔΩΜΑ ΑΝΕΛ. ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 1
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Μ/Σ,Η/Ζ,ΚΕΝΤ.ΠΙΝΑΚΑΣ,

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ)

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG 4
ΣΥΝΟΛΟ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21Α,113Β,C,E) 48
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α,183Β,C,E) 2
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β,C,E) 14
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ABC 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΡΟΣ-ΤΟΝΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E)
1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 122492 13,3 2
2 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 80353 16,5 2
3 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 110340 19 2
4 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΚΥ 6230 21,3 2
5 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΜΕ 122493 19,5 2
6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 91989 13,8 2
7 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 122488 6,8 1 1
8 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ 122494 11,55 1 1
9 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 110199 16 2
10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕ 122491 9,4 1 1
11 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7483 22 2
12 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 135959 9,34 1 1
13 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 6671 26 2
14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 6668 19 2
15 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΚΗΥ 6666 38 2
16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8545 12,5 2
17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 6674 2,6 1
18 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 5221 2,8 1
19 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(τύπου ΤΖΙΠ)

ΚΗΥ 8914 ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3.5 tn 1
20 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8927 ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3.5 tn 1
21 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(τύπου ΤΖΙΠ)

ΚΗΙ 8679 2,8 1
22 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5409 4,5 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) 10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E) 29

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 8534 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3409 ΖΕΠ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 8535 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 5438 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 5439 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8925 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8928 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8929 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 5103 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 4132 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8508 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5443 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 8534 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 8679 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3409 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 1

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ)

ΚΗΙ 8535 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 5438 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 5439 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8925 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8927 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8928 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8929 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 5103 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (τύπου ΤΖΙΠ) ΚΗΙ 4132 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8508 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5443 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7866 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 5216 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΙ 8506 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 (2KG)+ 1(6KG)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΙ 8507 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 (2KG)+ 1(6KG)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 5222 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑΣ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 5225 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 5215 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΥ 4636 ΚΤΕΟ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠ.Μ.Ε.) 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A,34B,C,E) 34
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A,113B,C,E) 2

 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΕΜΑΧΙΑ
   
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (8A, 34B, C, E) 44
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (21A, 113B, C, E) 79
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (43Α, 183Β, C, E) 2
ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ABC 2
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5KG ΠΥΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (55Β, C, E) 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια πυροσβεστήρων

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με ότι ορίζει η υπ΄ αριθ. 618/43 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄52/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης , επανελέγχου και αναγόμωσης» και την υπ  αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/2005) τροποποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, ενώ όσον αφορά τα οχήματα θα ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις της  υπ΄ αριθ. 50292/3549/08 (ΦΕΚ Β΄272/2009) «Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες» απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους (ερυθρού χρώματος). Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις τιμές των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και οι μεταλλικές βάσεις στήριξης τους.

Πυροσβεστήρας Pa 2 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 2 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15 bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m. Στις τιμές των πυροσβεστήρων οχημάτων περιλαμβάνεται και οι μεταλλικές βάσεις στήριξης κατάλληλες για οχήματα.

Πυροσβεστήρας Pa 6 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%,  διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας Pa 12 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43Α, 183Β, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%,  διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ,με χειρολαβή μεταφοράς και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλείστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6m.

Πυροσβεστήρας οροφής 12 Kg

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg πολλαπλής κατασβεστικής ικανότητας
Α, Β, C, E και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΛΟΤ 1279. Το δοχείο θα φέρει στόμιο με προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) η ενεργοποίηση του οποίου θα πραγματοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή τηκόμενο και εκτόξευση της γόμωσης όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέλθει στους 57-77 C.

Πυροσβεστήρας CO2 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακος 5 kg με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 55Β, C, E, και πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ-3 και ΕΛΟΤ 953. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό υλικό υγρό διοξειδίου άνθρακος CO2. Η ενεργοποίηση τους γίνεται με πίεση του μοχλού στην κεφαλή τους χωρίς να παραμένουν κατάλοιπα στο χώρο μετά την κατάσβεση. Επίσης θα φέρουν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής που θα καταλήγει σε πεπλατυσμένη χοάνη εκτόξευσης από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 56bar-20C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 2m.

Βάση Στήριξης Πυροσβεστήρα

Για τους πυροσβεστήρες των 6Kg που θα τοποθετηθούν στα οχήματα (31 τεμ.), οι βάσεις τους, θα είναι μεταλλικές και θα διαθέτουν ιμάντα ασφαλείας.

Πινακίδες σήμανσης

Πινακίδες σήμανσης πυροσβεστικού εξοπλισμού (σύμφωνα με ISO 7010), διαστάσεων 21cm X 21cm (+/-5%), από PVC. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τις πινακίδες με ταινία διπλής όψης στις προβλεπόμενες θέσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος ή εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των πυροσβεστήρων θα πρέπει:

 1. Να καταγράψει και παραδώσει στην Υπηρεσία, λίστα με όλους τους πυροσβεστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, το έτος κατασκευής τους και τη θέση στην οποία βρίσκονται τοποθετημένοι.
 2. Θα τοποθετήσει τους πυροσβεστήρες και τις βάσεις τοποθέτησής τους στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του κτιρίου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία όπως επίσης και επί των οχημάτων.
 3. Μετά τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση βεβαιώσεων έλεγχου – συντήρησης – αναγόμωσης.
 4. Στους παραδοτέους πυροσβεστήρες θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία επανέλεγχου καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του, θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 τη σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ΄όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
 5. Να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατάλληλα σε ισχύ πιστοποιητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή:

α. Άδεια λειτουργίας της εταιρίας

β. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/2005.

γ. Πιστοποιητικό επάρκειας , αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΚΥΑ.

δ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης (Πιστοποιητικό ISO 9001:2008) για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εμπορία πυροσβεστήρων
 • Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση μονίμων συστημάτων πυρασφάλειας.

 

Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης