Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πέντε (5) υπάλληλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει πέντε (5) θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής, στο κεντρικό κατάστημα αυτού, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 40 του ν.3772/2009 (Α’112), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.3858/2010 (Α’ 102), β) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4531/2018 (Α’62), γ) ν. 2812/00 (Α’67) «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», δ)του ν.4354/2015 (Α’176) και ε) του άρθρου 18 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), όπως ισχύουν.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία από το διορισμό τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων υπαλλήλων θα εξασφαλισθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετ. η υπ’ αριθ. 2/1901/ΔΠΓΚ/ 08.01.2019 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν ένα εκ των πτυχίων ΑΕΙ Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.), οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

α) η εμπειρία ή οι γνώσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση (administration) συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα σε ότι αφορά σε:

 • υποδομές βάσεων δεδομένων βασισμένων σε λειτουργικά συστήματα Unix/Linux ή Windows Server
 • XML και Web Services
 • Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου.

β) Γνώσεις σε τεχνικά και νομικά θέματα ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΠΕΕ)

γ) Τεχνογνωσία σε ανάλυση επικινδυνότητας

δ) Βασικές γνώσεις σε πρωτόκολλα επικοινωνίας και άλλες τεχνολογίες δικτύων

ε) Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων

στ) Διαχείριση βάσεων δεδομένων-Administration Oracle Application Server 11g

ζ) Ανάπτυξη εφαρμογών Oracle Forms, Oracle APEX

η) Γνώσεις τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου (java web development, apache web server, CMS)

θ) Παραμετροποίηση Δικτυακού Εξοπλισμού (Firewall, Router, Switch, Spam Firewall)

Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάταξη υπάλληλοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση, μέχρι τις 31.12.2019 είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα, ισόγειο, γραφείο 32), είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

11η Υπηρεσία Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Τμήμα Α’, οδός Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα και θα πρέπει κατά την κατάθεση της αίτησής τους στην Υπηρεσία μας, να επισυνάπτουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
 2. Θετική γνωμοδότηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.
 3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και στοιχεία επικοινωνίας & email).
 5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.
 6. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
 • Οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία εκπαίδευσης και ο κλάδος προσωπικού του/της υποψηφίου, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας ή η ανάθεση καθηκόντων (εργασιακή εμπειρία), ο βαθμός που κατέχει και το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο,
 • Σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
 • ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους πειθαρχική διαδικασία (Ε.Δ.Ε. κλπ.) και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
 • ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου,
 • η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που ληφθήκαν υπόψη για το διορισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 ν. 4305/14 (Α’237).
 1. Αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης των τριών (3) τελευταίων ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 11η Υπηρεσία Επιτρόπου-Τμήμα Α’ (τηλ. 2131309813, 2131309816).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτηση της στον διαδικτυακό του τόπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ