Συμβούλιο της Επικρατείας

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό του κλάδου Πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία μετάταξης μονίμων υπαλλήλων και μεταφοράς θέσεων υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4745/2020 (Α 214) και του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ́ κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στον ν. 4440/2016 (Α ́ 224), καθώς και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε είκοσι (20) και
κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία/Κλάδος Σύνολο Θέσεων

α) ΠΕ Πληροφορικής 5

β) ΤΕ Πληροφορικής 10

γ) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ Πληροφορικής) 5

Μέχρι δύο (2) θέσεις της περ. α’, μέχρι έξι (6) θέσεις της περ.β’ και μέχρι δύο (2) θέσεις της περ.γ’ δύναται να καλυφθούν με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143).

Οι μετατάξεις των μόνιμων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από απλή γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγονται οι υπάλληλοι και σύμφωνη γνώμη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Οι μεταφορές των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα πραγματοποιηθούν με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων, με την ίδια σχέση και τους αυτούς όρους εργασίας με τους οποίους υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων υπαλλήλων θα καλυφθεί με τη διαδικασία που αναφέρεται στη με αριθμό 2/711/ΔΠΓΚ/11-1-2021 βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΓΓΝΗ-ΩΨ4) και στη με αριθμό 2/48219/ΔΠΓΚ/22-2-2021 εγκύκλιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3).

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με ΑΔΑ: ΨΖ1ΚΩ-ΙΞ9