Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors - ECA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3411/17-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors – ECA), έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, https://www.eca.europa.eu, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων (Banking and finance performance audit team – Chamber IV).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Iουνίου 2021 (12:00 ώρα Λουξεμβούργου). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, ηλεκτρονικά, απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό (στην αγγλική γλώσσα), στη διεύθυνση: ECA-END@eca.europa.eu.

Η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr, στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΞ246ΜΤΛ6-4ΟΗ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021)

Ανα κοίνωση προ κήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021) – Ανα κοίνωση προ κήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (3-6-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3411/17-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors – ECA), έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, https://www.eca.europa.eu, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων (Banking and finance performance audit team – Chamber IV).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Iουνίου 2021 (12:00 ώρα Λουξεμβούργου). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, ηλεκτρονικά, απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό (στην αγγλική γλώσσα), στη διεύθυνση: ECA-END@eca.europa.eu.

Η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr, στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΞ246ΜΤΛ6-4ΟΗ)