Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-5-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-5-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π.2912/12.05.2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   –    Θ Ε Σ Η  –   Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α για υποβολή υποψηφιοτήτων

RCT-2023-00119, Director of Situational Awareness and Monitoring-TA AD12 (a reserve list to be created for 1 post to be filled), 29.05.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)

RCT-2023-00135, Head of Training Unit-TA AD11 (a reserve list to be created for 1 post to be filled), 05.06.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2023-00119

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2023-00135

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή :

– Γ ρ α φ ε ί ο  Υ π ο υ ρ γ ο ύ

– Γ ρ α φ ε ί ο  Γ ε ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς

– Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-5-2023), ΑΔΑ: Ρ47Κ46ΜΤΛ6-ΒΦ1

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης