Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (18-8-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (18-8-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (18-8-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/898/13945/15-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΠ946ΜΤΛ6-49Λ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα με Α.Π. 5634/06-08-2021 και Α.Π. 5625/06-08-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

PRSP LILAC TA 6/2021Repl, Policy Expert (Loss Absorbency), Παράταση έως 01.09.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ICC CPC TA 7/2021 repl, Policy Expert (Retail Conduct Supervision), Παράταση έως 01.09.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ICC TA 8/2021 Repl, Director-Innovation, Conduct and Consumers Department, Παράταση έως 06.09.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ICC CPC SEC 5/2021, Expert (Payment Services), 10.09.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

BMIC BMIP SEC 2/2021, Policy Expert, 31.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.

Αγγελική Φαϊτάκη

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων με ΑΔΑ: Ψ2ΤΘ46ΜΤΛ6-Φ8Ψ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης