Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2021)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 118 Ν.4412/16 – ΦΕΚ 147 Α όπως έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί και ισχύει) για την

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Τo αρίθμ. πρωτ. 86058/9-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Την αριθμ. πρωτ. 917/21 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΩ7ΛΨ-3Λ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Την αριθμ. 2451/21 (ΑΔΑ: 97ΣΠ7ΛΨ-ΤΒΦ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.9781.
 13. Την αριθμ. 2452/21 (ΑΔΑ: 9Τ337ΛΨ-65Ψ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.9781.
 14. Την αριθμ. 2453/21 (ΑΔΑ: ΩΑΟΦ7ΛΨ-0Β6) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.9781.
 15. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να παρέχει ΜΑΠ στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης βάσει του ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019 και ισχύει.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Δευτέρα 30-8-2021 και ώρα 14:00 για την ανάθεση της Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.050,40€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 17.422,50, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και τον κο Δ. Μπούσιο  τηλ. 2461351214 e-mail: d.mpousios@pdm.gov.gr ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα έγγραφα που ακολουθούν στο τέλος της παρούσης καθώς και πίνακας με τα προς προμήθεια είδη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, όπως και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ και όχι τμηματικά.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να φέρουν σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και δείγματα των προς προμήθεια ειδών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς με συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), καθώς και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το φύλλο συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), .
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, ή του διαχειριστή σε περίπτωση που έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.
 6. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι:
 • Έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Διαθέτουν επάρκεια ειδών και θα τροφοδοτούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
 • Τα είδη είναι κατάλληλα και ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Τα είδη είναι πιστοποιημένα κατά CE και φέρουν αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνουν την αντικατάσταση του.
 • Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστείλουν δείγματα των ειδών σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από τον φορέα.
 • Να αναφέρουν το εργοστάσιο και τη χώρα προέλευσης των ειδών.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών ατομικής προστασίας.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφοντα υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη συμπλήρωση πέντε (5) μηνών και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει επαρκή αριθμό δειγμάτων προκειμένου να γίνει σωστά η παραγγελία των μεγεθών ένδυσης και υπόδησης από τους υπαλλήλους.

Η αποστολή των δειγμάτων και εν τέλη των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

 • Η Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2021) (η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε pdf)
 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης – Έντυπο υποβολής προσφοράς (σε μορφή doc) για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2021)