Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority - ELA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA) (12-12-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA) (12-12-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.7514/16.11.2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority-ELA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ          –       ΘΕΣΗ           –              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ELA/AD/2022/015, Head of Sector: Labour Mobility Analyses and Risk Assessment (AD8), 13.12.2022 (12:00 τ.ώ. Μπρατισλάβας)

ELA/AD/2022/016, Communications Officer (AD5), 13.12.2022 (12:00 τ.ώ. Μπρατισλάβας)

 

Πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ela.europa.eu/en/vacancies

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, μέσω του EU CV Online system.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή:

– Γ ρ α φ ε ί ο  Υ π ο υ ρ γ ο ύ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν

– Γ ρ α φ ε ί ο Γ ε ν ι κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ έ α

– Δ / ν σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA) (12-12-2022), με ΑΔΑ: 6Ω9Ρ46ΜΤΛ6-ΛΑΒ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης