Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (8-8-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (8-8-2022)

Σχετ.: Οι με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1132/10514/08-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΞΦ46ΜΤΛ6-Τ78) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1102/7958/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΙΒ46ΜΤΛ6-2Λ7) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π. 5445/26-07-2022, Α.Π. 5443/26-07-2022 και Α.Π. 5451/26-07-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                   ΘΕΣΗ                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SNE/2022/22, Legal and Procurement Officer, Παράταση έως 20.08.2022

SNE/2022/23, International Cooperation Officer/ International Cooperation Unit, International and European Cooperation Division, Παράταση έως 02.09.2022

SNE/2022/17, Operational Officer, Παράταση έως 31.08.2022

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους (βλ. συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση admin@rp-grece.be έως την 15η Αυγούστου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/22 προκήρυξη), έως την 29η Αυγούστου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/23 προκήρυξη) και έως την 26η Αυγούστου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/17 προκήρυξη).

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προκηρύξεις, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (8-8-2022), με (ΑΔΑ: 9ΜΠ546ΜΤΛ6-ΔΡΖ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης