Ελληνική Αστυνομία

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (26η εκπαιδευτική σειρά) (5-8-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (26η εκπαιδευτική σειρά) (5-8-2022)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1728/22/1555914/26-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΡΖΗΦ46ΜΤΛΒ-43Ε) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 σε τριάντα (30) σπουδαστές, εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ. 380/1996, όπως ισχύει.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1967 και εντεύθεν).

Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 19-09-2022 έως 07-04-2023, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ. 1728/22/1555914/26-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: ΡΖΗΦ46ΜΤΛΒ-43Ε).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών, παρακαλούνται μέχρι και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, ώρα 17.00 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, τους τίτλους σπουδών καθώς και βιογραφικό σημείωμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@ydmed.gov.gr), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή.

Επισημαίνεται ότι ο απολυτήριος τίτλος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της ανωτέρω απόφασης, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή δεν επέχει θέση μεταπτυχιακού δίπλωματος για τις θέσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Συνημμένα:

Η σχετική ανακοίνωση για τη Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (26η εκπαιδευτική σειρά) (5-8-2022), με ΑΔΑ: 9ΝΨΞ46ΜΤΛ6-Θ7Ν

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης