Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί το Περιφερειακό Γραφείο Αττικής της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7 ), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α΄190), του άρθρου 29 του Ν.4223/2013 (Α΄18) καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 3377/6-2-2013 (Β΄1386):

bihhi-ao8