Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλου στο Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Υγείας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1, 73, 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26/09-02-2007) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρθ. 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ Α΄263/23-11-2007) του άρθρου 10 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄163/04-09-2009) και της παρ.5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226/27-10-2011) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων θεματικών κλάδων αρμοδιότητάς του, προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ως εξής:

76Ν8Θ-ΘΟΓ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης
1. Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 1 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α ́26/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς υπάλληλοι που δεν υπάγονται στονυπαλληλικό Κώδικα.