Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Κυθήρων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Κυθήρων που εδρεύει στο νησί των Κυθήρων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη ένδεκα (11) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού και μιας (1) θέσης με μεταφορά της θέσης του μετατασσόμενου, με μετάταξη υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Κυθήρων (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού), Ταχ. Δ/νση: Κύθηρα Τ.Κ. 80100. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1.–Των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
2.–Του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
3.–Των άρθρων 33 & 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4.–Το άρθρο 71 παρ.1 του Ν.3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5.–Το άρθρο 14, παρ.1 του Ν.2190/1994, ως επίσης και το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.2266/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν.3613/2007.

6yuyvlc-93p

6yuyvlc-93p