Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και την υπ’ αριθ. 1/25 – 02 – 2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη επτά (7) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη  υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται  ως εξής:

  • Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Δύο (2) θέσεις Πολιτι
  • κών Μηχανικών
  • Μία (1) θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος
  • Μία (1) θέση Δασολόγου

ΒΙΥΞ469ΗΟΥ-ΜΡΠ