Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

3.Την αριθ. 25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. και 2. του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
4.Την υπ αρ. 15η/18-11-2014 (θέμα 4ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

7u9746907h-lei

Ορθή επανάληψη

6n4m46907h-d7t