Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Για Μετάταξη Υπαλλήλων Στο Δήμο Αλμυρού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Αλμυρού, Νομού Μαγνησίας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με μετάταξη μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υ̟παλλήλους να υ̟ποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Αλμυρού, Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υ̟ηρεσιών, Τμήμα Ανθρώ̟πινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 117 – Τ.Κ: 37100 Αλμυρός.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 181 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 ̟αρ. 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσο̟πρόθεσμου ̟πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», το άρθρο 71 ̟αρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υ̟παλληλικού Κώδικα ύστερα α̟πό γνώμη του αρμοδίου Υ̟πηρεσιακού Συμβουλίου, κατό̟πιν συνεκτίμησης των τυ̟πικών και ουσιαστικών ̟προσόντων των υ̟ποψηφίων, της ̟προϋ̟ηρεσίας, της εμ̟πειρίας, τουλάχιστον 5 ετών, καθώς και της εν γένει ̟προσω̟πικότητας τους. Τα ̟προσόντα μ̟πορεί να δια̟πιστωθούν, κατά την κρίση του Υ̟πηρεσιακού Συμβουλίου και μετά α̟πό ̟προσω̟πική ̟παράσταση και συζήτηση του ενδιαφερόμενου με το Δήμαρχο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (7Τ65ΩΨ7-Κ5Ν)