Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δύο υπαλλήλων στο Τμήμα Στατιστικής Ν . Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η ΕΛ. ΣΤΑΤ. προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής Ν. Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος), της Δ/νσης Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου της ΕΛ. ΣΤΑΤ. σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικών, από Δημόσιες Υπηρεσίες κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά  προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει.
Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’ ), του άρθρου 29 του Π.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 73 και 184 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) και του άρθρου 247 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύουν. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄). Σημειώνεται ότι στους παραπάνω υπαλλήλους θα καταβάλλεται επίσης επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (Ω9ΧΞ6ΣΙ-ΨΕΞ)