Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση  Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ.Δνση: Ακτή Μιαούλη 65 – Πειραιάς Τ.Κ. 18536 Πειραιάς). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.  

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009), του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2001 και των άρθρων 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού  Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία.

ΒΙΦΖ469ΗΞΕ-Ν30