Μετατάξεις

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της και την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση-μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και από τους εποπτευομένους αυτών φορείς όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5 ετή τουλάχιστον  υπηρεσία, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα καθώς και τα επιπροσθέτως συνεκτιμώμενα, είναι τα ακόλουθα:
Τυπικά προσόντα
  • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού
  • πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών internet.

bii79-jc0