Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και έχει ωςαποστολή την εφαρμογή τουν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικήςενέργειας – ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́286), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων

και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α ́179), και ισχύει.Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του ν. 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α ́28) όπως ισχύει, για την κάλυψη οργανικών θέσεων της Γραμματείας της ΡΑΕ, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτίθεται να προχωρήσει σε μετατάξεις των εξής κατηγοριών προσωπικού:

α) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), με βασικό τίτλο σπουδών στον κλάδο Μηχανικών, με επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο κατά θέση ως ακολούθως:
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (θέσεις: μία (1))
– Φυσικό αέριο (θέσεις: μία (1))
– Ηλεκτρική Ενέργεια (θέσεις: μία (1))

– Συστήματα και δίκτυα μεταφοράς –διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (θέσεις: δύο (2))

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΨΛ5ΧΙΔΞ-ΩΟ9)